سوابق کاری : از سال 1360 تا کنون
تخصص:    تهیه کننده و کارگردانی فیلمهای  مستند گردشگری ، مستند صنعتی و تبلیغاتی
تلفن همراه:     9127098522  98 + 
                    1242  782 604 1 +                                                                        

hamgaam.film          https://t.me/hamgaamproduction@​​​​​​​

اردشیرصابر

    info@ardeshirsaber.com 
​​​​​​​​
​​​​​​​​​ardeshirsaber@gmail.com

1242 782 ​​​​​​​604  ​1 +